WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, szczególnie:

na pole dotyczące przebywania/nie przebywania wnioskodawcy lub członka rodziny, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku pracowników zatrudnionych w polskiej firmie a oddelegowanych do pracy poza granicami Polski należy w wyżej wymienionej rubryce wniosku zaznaczyć pole: przebywam lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

- na podpis i datę osoby składającej wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, brak podpisu skutkuje koniecznością wezwania wnioskodawcy jeszcze przed sprawdzeniem wniosku;

- nie wnioskowanie ponownie na dziecko, na które już pobiera się świadczenie wychowawcze (w przypadku wnioskowania na nowo urodzone dziecko w czasie trwania okresu zasiłkowego, nie ma konieczności ponownego wnioskowania na dziecko, na które już otrzymano informację przyznającą świadczenie na dany okres świadczeniowy);

- w przypadku składania wniosków o świadczenie wychowawcze prosimy w danych adresowych podawać miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania;

- prosimy o podawanie adresu e-mail we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, na który zostanie do Państwa przesłana informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego;

- informujemy,  że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty świadczenia wychowawczego wyłącznie na podane numery kont;


Świadczenie wychowawcze wypłacane jest raz w miesiącu w terminach wskazanych w informacjach o przyznanie świadczenia.