PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB I RODZIN UWIKŁANYCH W PRZEMOC DOMOWĄ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców miasta Zakopane do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin Uwikłanych w Przemoc Domową, w środy i piątki w godz. od 12.00 do 16.00

Mieszkańcy miasta Zakopane mogą uzyskać pomoc i wsparcie oraz skorzystać z bezpłatnych porad. Konsultacje mają na celu udzielenie kompleksowej pomocy głównie osobom doświadczającym (w tym: świadkowie przemocy) lub stosującym przemoc.

Jest wiele możliwości, aby zapisać się na konsultacje:

- osobiście w siedzibie Punktu,
- zgłosić potrzebę skorzystania z porad pracownikowi socjalnemu,
- zapisać się pod numerem telefonu 0 18 20 147 33


Przemoc w rodzinie (zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) to: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 207 §1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że w takich sprawach policja oraz prokuratura prowadzą postępowanie bez względu na to czy osoba poszkodowana, sąsiedzi, kurator czy pracownik socjalny zgłosi przestępstwo.


Przemoc w rodzinie może przybierać wiele form:

  • Przemoc psychiczna – m.in.: wyśmiewanie religii, poglądów, pochodzenia, odmowa szacunku i uczuć, narzucanie poglądów, krytyka, kontrolowanie kontaktów z bliskimi, ograniczanie pożywienia i snu, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, wyzywanie, zawstydzanie, upokarzanie czy stosowanie gróźb.
  • Przemoc seksualna – m.in.: wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych pożycia seksualnego (gwałt w małżeństwie):  wymuszanie seksu wraz z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytyka zachowań seksualnych, demonstrowanie zazdrości, zmuszanie do oglądania pornografii.   
  • Przemoc fizyczna – m.in.: odpychanie, obezwładnianie, popychanie, policzkowanie, duszenie, szczypanie, kopanie, bicie lub rzucanie w kogoś przedmiotami, bicie pięścią lub otwartą ręką, polewanie substancjami żrącymi, parzenie, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, użycie broni itp.
  • Przemoc ekonomiczna – m.in. zachowania utrudniające podjęcie zatrudnienia, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, nieponoszenie kosztów utrzymania mieszkania.
  • Zaniedbanie – min. niezaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych zarówno w przypadku dziecka, rodziców jak i innej osoby najbliższej – zależnej (zarówno z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy też wieku): brak zainteresowania i uwagi ze strony opiekunów, brak zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, nasilenie choroby spowodowane np. niepodawaniem lekarstw, brudna lub zniszczona odzież, niedostosowana do pogody i pory roku a także niska waga i niedożywienie u osoby zaniedbywanej.

Osoby które doświadczają przemocy przechodzą przez trzy powtarzające się cykle/ fazy:

  • Faza narastającego napięcia: osoba stosująca przemoc jest ciągle poirytowana, poniża i prowokuje kłótnie, nie panując nad swoim gniewem. Pojawiają się dolegliwości fizyczne np. bóle głowy, żołądka, utrata apetytu czy bezsenność, apatia, spadek energii, niepokój czy pobudzenie nerwowe. Znane są przypadki, kiedy to osoba doświadczająca przemocy prowokowała awanturę, aby „mieć to już za sobą”.
  • Faza gwałtownej przemocy: osoba stosująca przemoc wyładowuje się, wpada w szał, staje się gwałtowna. Efektem są m.in. połamane kości, obrażenia wewnętrzne, podbite oko czy nawet śmierć. Po wystąpieniu tej fazy, osoba doświadczająca przemocy jest w stanie szoku, odczuwa przerażenie i wstyd. Pojawiają się uczucia złości i bezsilności.
  • Faza miodowego miesiąca: sprawca żałuje i okazuje skruchę. Składa obietnice poprawy, przekonuje, że taka sytuacje już się nie powtórzy. Okazuje ciepło i miłość, obdarowuje kwiatami i innymi prezentami, rozmawia, dzieli się własnymi przeżyciami, obiecuje poprawę. Para zachowuje się jak świeżo zakochana. Niestety, faza przemija, a cykl rozpoczyna się od początku.

Każdy kolejny wybuch przemocy jest gwałtowniejszy, a z czasem okresy między fazami stają się coraz krótsze.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Informatory, wytyczne, wzory pism

Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Ministerstwo Sprawiedliwości

Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Załączone pliki: