KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Karta Dużej Rodziny (KDR) to zniżki dla rodzin 3+ na różne towary i usługi. Funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR.


Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci, do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej;
  • rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci;
  • małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
  • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (tylko w przypadku, gdy w dniu składania wniosku rodzice nadal mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci);
  • karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
  • cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy to rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo);

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.


Co musisz zrobić?

1. Złóż wypełniony wniosek i inne potrzebne dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej [email protected] (empatia.mpips.gov.pl). Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

2. Odbierz Kartę Dużej Rodziny.


Ile musisz zapłacić?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Koszt duplikatu Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży wynosi 11,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na numer konta: 75 1240 4748 1111 0010 2561 2830 lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00.
W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 11,00 zł.


Formy Karty Dużej Rodziny:


Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Karty uprawniają m.in. do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze Karty korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci), a także przysługuje im bezpłatny wstęp do Parków Narodowych.

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej. Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.


Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń  znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Załączone pliki: