DODATKI MIESZKANIOWE INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynnym dla interesantów:
wtorek i czwartek od 9.00 do 14.00

dodatkowo co drugi tydzień w poniedziałek w godz. od 9.00 do 14.00 począwszy od pierwszego tygodnia stycznia 2022 r.


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania, po spełnieniu przez nią jednocześnie trzech warunków zawartych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm) m. in.

 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
 • spełniają kryterium dochodowe;
 • spełniają kryterium metrażowe.

Tytuł prawny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym  w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Kryterium dochodowe

Od 01.07.2021 r. dochód wylicza się zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od powyższego dochodu odlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, bez względu na fakt, czy ziemia uprawiana jest bezpośrednio przez właściciela, czy oddana w dzierżawę, dochód ustala się tak samo, biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa rolnego. Aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2020 r. - 3.244,00 zł.

W przypadku gdy pozarolnicza działalność gospodarcza rozliczana jest na zasadach ogólnych, tj. zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli natomiast pozarolnicza działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320)  przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Nie wlicza się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie takich jak: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła, w tym w szkoła wojskowa.


Do otrzymania dodatku mieszkaniowego uprawnione są gospodarstwa domowe, w których w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%, tj. 2.066,99 zł.
2) wieloosobowym – 30%  tj. 1.550,24 zł.

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Oznacza to, że w przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz.53, z późn. zm.). Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło -  5.167,47 zł.


Kryterium metrażowe

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy również od powierzchni mieszkania, gdy jego powierzchnia użytkowa nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

  powierzchnia dopuszczalne odstępstwo dopuszczalne odstępstwo
  normatywna + 30% + 50%
dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
dla 2 osób 40 m2 52 m2 60 m2
dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
dla 6 osób 70 m2 91 m2 105 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się 15 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).


Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami za użytkowanie lokalu, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki ponoszone przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego w przypadku osoby samotnej,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie od 2 do 4 osobowym;
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.


Do wydatków za użytkowanie lokalu zalicza się: czynsz, koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.), opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego; inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Wydatkiem za użytkowanie lokalu nie jest: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, roczne opłaty przekształceniowe, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), opłaty za gaz przewodowy oraz energie elektryczną.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U z 2019r., poz.2133 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)