Programy Realizowane ze środków Budżetu Państwa

 

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2021 r. Gminie Miasto Zakopane, środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1.254 454,00 zł (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery zł.) w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań:

 • program „Opieka 75+”;
 • program „Opieka wytchnieniowa”
 • program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”;
 • wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 • programu „Asystent Rodziny”;
 • programu „Wspieraj Seniora”;
 • dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej;
 • dofinansowania przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych;

Program „Opieka 75+”

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie. Program zakłada wsparcie finansowe gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Dofinansowanie projektu: 208 977,00 zł  


Program „Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę:

 • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Dofinansowanie projektu: 80 240,00 zł


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu: 91 346,00 zł


Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”;

Celem program jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie ich oferty.

Dofinansowanie projektu: 136 228,00 zł


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

Celem jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Dofinansowanie projektu: 456 223,00 zł


Program „Asystent Rodziny”;

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Zakopane środki w kwocie 4.000,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia dwóm asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Łącznie koszt programu razem z wkładem własnym Gminy Miasto Zakopane wynosi 14.512,52 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


Program „Wspieraj Seniora”;

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Dofinansowanie projektu: 80 132,00 zł


Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej;

W ramach w/w zadania środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące w tym na:

 • wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń,
 • zakup towarów i usług,
 • koszty utrzymania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,

Dofinansowanie projektu: 201 308,00 zł


Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych;

Realizacja dotacji celowej wypłata dodatku dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe i świadczących pracę socjalną.