Programy Realizowane ze środków Budżetu Państwa

 

 

 • program „Opieka 75+”;
 • program „Opieka wytchnieniowa”
 • program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”;
 • wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 • programu „Asystent Rodziny”;
 • programu „Wspieraj Seniora”;
 • dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej;
 • dofinansowania przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych;


Program „Opieka 75+”

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie. Program zakłada wsparcie finansowe gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Dofinansowanie projektu: 208 977,00 zł  


Program „Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 
Rok 2021 - Dofinansowanie projektu: 80 240,00 zł
Rok 2022 - Dofinansowanie projektu: 97 920,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

-wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc

-czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

-wykonywaniu codziennych czynności

-załatwianiu spraw urzędowych

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

-poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

-ograniczanie skutków niepełnosprawności,

-stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

-przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie takiej usługi skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

Rok 2021 Dofinansowanie projektu: 91 346,00 zł

Rok 2022 Dofinansowanie projektu: 202 878,00 zł


Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”;

Celem program jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie ich oferty.

Dofinansowanie projektu: 136 228,00 zł


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

Celem jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Dofinansowanie projektu: 456 223,00 zł


Program „Asystent Rodziny”;

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Zakopane środki w kwocie 4.000,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia dwóm asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Łącznie koszt programu razem z wkładem własnym Gminy Miasto Zakopane wynosi 14.512,52 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


Program „Wspieraj Seniora”;

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Dofinansowanie projektu: 80 132,00 zł


Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej;

W ramach w/w zadania środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące w tym na:

 • wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń,
 • zakup towarów i usług,
 • koszty utrzymania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,

Dofinansowanie projektu: 201 308,00 zł


Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych;

Realizacja dotacji celowej wypłata dodatku dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe i świadczących pracę socjalną.