Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli ukrainy Зразкові заяви на сімейні пільги для громадян України

Відповідно до Закону про польську мову, офіційною мовою в Польщі є польська. Це означає, що заяви та додатки до заяв на сімейні виплати мають бути підготовлені польською мовою, у тому числі заповнені польською мовою - шаблони заяв та додатки, рекомендовані для використання, доступні на веб-сайті MRiPS за адресою: https://www.gov.en/web / family / application-templates-for-family-benefits-update-for-day-29052018-for-use-also-for-period-20182019 і залишаються дійсними.

Вищезазначене жодним чином не виключає сприяння іноземцю, у тому числі громадянину України, працівнику компетентного органу в оформленні заяви про надання сімейної допомоги польською мовою, яка підписана заявником, або оформлена польською мовою та додавання до заяви відповідних підписаних заявником декларацій, необхідних в окремому випадку (заповнення заяви польською мовою не повинно здійснюватися особисто заявником).

З метою полегшення спілкування між працівниками компетентного органу та громадянами України, які звертаються за сімейними виплатами, та для підтримки громадян України у процесі заповнення та подання заяв на сімейні виплати польською мовою, включаючи роз’яснення окремих описів полів та інструкцій, що містяться у формах заяв/додатків, як допоміжний нижче, ми публікуємо шаблони всіх заяв та вкладень до заяв, перекладених українською мовою. Крім того, ми також публікуємо пропозицію щодо типової заяви (та її перекладу), про яку йдеться у ст. 26 сек. 2 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim – rekomendowane do wykorzystywania wzory wniosków i załączników zamieszczone są na stronie internetowej MRiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 i pozostają aktualne.

Powyższe w żadnym razie nie wyklucza pomocy cudzoziemcowi, w tym obywatelowi Ukrainy, pracownika organu właściwego w wypełnieniu w języku polskim wniosku o dane świadczenie rodzinne, który podpisuje wnioskodawca lub sporządzeniu w języku polskim i dołączeniu do wniosku odpowiednich oświadczeń, które podpisuje wnioskodawca, wymaganych w indywidualnej sprawie (wypełnienie wniosku w języku polskim nie musi być dokonane osobiście przez osobę ubiegającą się).

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, w tym w celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników, pomocniczo publikujemy poniżej, przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków. Dodatkowo publikujemy również propozycję wzoru oświadczenia (i jego tłumaczenie) o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.