Program „Asystent Rodziny”;

 

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Zakopane środki w kwocie 4.000,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia dwóm asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Łącznie koszt programu razem z wkładem własnym Gminy Miasto Zakopane wynosi 3.400,00 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.