Rozpoczęcie realizacji projektu „Powrót do pracy”

  • 02.11.2021, 12:29 (aktualizacja 02.11.2021, 12:37)
  • Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
projekt, urząd pracy, nabór do projektu, rekrutacja, utrata pracy, doradztwo…
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystępuje do realizacji projektu „Powrót do pracy – program wsparcia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 - Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 „Aktywizacja Zawodowa".

Projekt będzie realizowany od 1 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, a wsparciem w jego ramach zostanie objętych 10 osób bezrobotnych z powiatu tatrzańskiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim.
 
W ramach projektu realizowane będzie:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne.

W przypadku odbywania prac interwencyjnych uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu.
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby o niskich kwalifikacjach,
e) kobiety.
 
W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne.
 Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 1 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Na etapie rekrutacji pierwszeństwo udziału w projekcie mieć będą osoby o niskich kwalifikacjach. W przypadku wysokiego zainteresowania udziałem w projekcie preferowane będą te osoby, które dłużej posiadają status bezrobotnego, osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, spełniające powyższe kryteria, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 18 20 217 98, 18 20 217 84 lub też o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Poniżej zamieszczono dokumenty rekrutacyjne.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

Podziel się:


Pozostałe