Nowy projekt ze środków UE "Pracujemy dla Ciebie" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem

  • 11.01.2021, 11:22 (aktualizacja 24.11.2021, 13:33)
projekt, pracujemy dla Ciebie, współfinansowany przez UE, usprawnienia…
W MOPS Zakopane będzie realizowany projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pod tytułem: "Pracujemy dla Ciebie" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, projekt będzie realizowany w okresie od 2020-12-01 do 2021-12-31. Na realizację projektu MOPS Zakopane otrzyma kwotę w wysokości 414 896,61 zł w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wdrożenie w MOPS Zakopane nowego systemu organizacyjnego, zgodnego z art. 110a ustawy o pomocy społecznej i wprowadzenie rozwiązań modelowych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych. Modele takie zostały określone m.in. w „Zasadach wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz w  „Modelach realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu”.

Przyjęto założenie, że realizacja projektu pozwoli na zmianę organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej przez poprawę rozwiązań organizacyjnych (konkretnie poprzez oddzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej) oraz świadczenie usług socjalnych
i usprawnienie pracy pracowników socjalnych. Efektem wdrożenia ma być również utworzenie zespołów ds. świadczeń, ds. usług, ds. pracy socjalnej oraz ds. pierwszego kontaktu.

Realizacja projektu pozwoli również na rozwój zawodowy pracowników socjalnych oraz innych pracowników zatrudnionych w MOPS.

Dzięki wprowadzeniu nowego modelu, MOPS Zakopane powinien jeszcze skuteczniej pełnić  rolę lidera i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla grup docelowych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą samodzielnie pokonać. Działania te wpłyną również na usprawnienie dostępu do usług socjalnych dla klientów pomocy społecznej, poprzez identyfikację pakietów usług socjalnych dla grup problemowych takich jak: osób pozostających bez pracy, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi, rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, osób bezdomnych.

Niezależnie od wymienionych celów i działań, w ramach projektu zostanie wykonany remont i wyposażenie Sali szkoleniowej, co pozwoli na poszerzenie oferty usług socjalnych świadczonych w komfortowych warunkach, a tym samym spowoduje wzrost działań nakierowanych na pracę z klientem i rodziną.

html_html_1

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:


Pozostałe