Osoby chętne do skorzystania z „Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej" zachęcamy do składania wniosków

  • 19.04.2022, 12:11 (aktualizacja 01.06.2022, 08:37)
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, program, środki realizowane…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Usługa ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu

  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – limit 840 godzin;
  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – limit 720 godzin;
  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – limit 360 godzin;

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł.

Przyznając usługę asystencji osobistej Ośrodek bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Rodzaj i ich zakres godzinowy uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP  lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane  – w kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 18 20 147 33.

Jednocześnie informujemy, iż szczegóły Programu zawarte są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe