PROGRAM RODZINA 500+ INFORMACJE PODSTAWOWE

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

 • urodzenia dziecka,
 • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Termin składania wniosków i przyznania świadczenia

od dnia 01 stycznia 2022 r. wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego należy składać wyłącznie do ZUS-u w wersji elektronicznej. W razie pytań proszę kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - oddział Zakopane.


Pobrano ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Obowiązujące przepisy prawne: https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-rodzina-500-plus