DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem

MOPS Zakopane zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mopszakopane.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 7
34-500 Zakopane
tel. 18 20 147 33
fax. 18 20 147 33
e-mail: [email protected]

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów;
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę;
- niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane;
- zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość powiększania wielkości liter;
  • responsywność strony dla urządzeń mobilnych
  • narzędzia służące do nawigacji (oznaczone podlinkowania do innych stron)
  • możliwość nawigowania po stronie za pomocą klawiatury oraz dodatkowe skróty przy korzystaniu z klawiatury,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-01

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Włodzimierz Słomczyński.

E-mail: [email protected].

Telefon: 18 20 147 33

Informacje zwrotne i kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

· do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków;

· wejście nie jest zabezpieczone bramkami;

· sala Obsługi Klientów znajduje się na poziomie 0 - po lewej stronie od wejścia głównego;

· dla osób na wózkach dostępna jest sala obsługi klientów na poziomie 0 gdzie nie ma progów i schodów;

· nad wejściem znajduje się system głosowy naprowadzający dźwiękowo;

· toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0;

· do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

· w budynku nie ma windy

· biletomat nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami;

· w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących;

· w ośrodku nie ma pętli indukcyjnych;